PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

1. Úvodní ustanovení 

1.1. Před začátkem používání českého systému CRMCO (dále jen “služba/služby”) kterou provozuje společnost Czech Digital s.r.o., se sídlem: U Dráhy 318, Chýně, 253 03, IČO: 24200433, zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 188016, u Městského soudu v Praze, (dále jen „nás/nám/námi“ nebo „my“ nebo „náš/naše/naši/našim/našich“ nebo “Poskytovatel”) přečtěte si pečlivě tyto Podmínky poskytování služby (dále jen „podmínky“). 

1.2. Služba je poskytována jako nevýhradní licence k používání softwaru jako službě (software-as-a-service – SaaS) popsána v odstavci „Co je služba a k čemu slouží“, který je součástí těchto podmínek. Váš přístup ke službě a její využívání jsou podmíněny tím, že přijmete a budete dodržovat tyto podmínky a Smlouvu o zpracování osobních údajů (dále jen „SZOU“). Tyto podmínky se vztahují na Poskytovatele, Nabyvatele, Uživatele služby a ostatní, kteří mají ke službě přístup nebo ji využívají. 

1.3. Přístupem ke službě nebo jejím využíváním souhlasíte s tím, že jste vázáni těmito podmínkami. Ve chvíli, kdy začnete službu využívat, se tyto podmínky stanou z právního hlediska dohodou mezi vámi jako uživatelem služby a námi. Pokud s jakoukoli částí podmínek nebo SZOU nesouhlasíte, pak nemůžete využívat přístup ke službě. 

1.4. Obsah služby, Internetové stránky služby a obsah spojený s aplikací a internetovou stránkou související je chráněn autorským právem Poskytovatele a může být chráněn dalšími právy jiných osob a práva k takovému obsahu jsou výhradním majetkem Poskytovatele. Obsahem se rozumí veškeré texty, grafický obsah, programové vybavení a celkový koncept služby. Nabyvatel nesmí vyrábět rozmnoženiny aplikace nebo jejích částí ani tímto pověřit jinou osobu.

1.5. S těmito obchodními podmínkami má Uživatel možnost se dostatečně předem seznámit před začátkem používání služby. Podmínky jsou dostupné na internetové stránce.

2. Smluvní strany 

2.1. Poskytovatelem je společnost Czech Digital s.r.o.

2.2. Nabyvatelem je jakákoli svéprávná fyzická nebo právnická osoba, která podniká na vlastní účet a odpovědnost vykonává výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, která uzavře s Poskytovatelem Smlouvu (jak je níže definována). 

Pro vyjasnění pojmů, tak Nabyvatelem nemůže být spotřebitel. Služba definovaná v těchto podmínkách není určena pro nepodnikatelské subjekty (dále jen „Nabyvatel“ nebo “vy/vaše/váš/vašimi)

2.3. Poskytovatel a Nabyvatel jsou dále společně též označováni jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“.

3. Seznam pojmů a jejich význam

3.1. Službou je softwarová aplikace CRMCO pro systematické řízení vztahu s dodavateli a klienty, která umožňuje napojení na různé další aplikace třetích stran..

3.2. Poskytovatel – Poskytovatelem je smluvní strana, která se těmito podmínkami zavazuje Nabyvateli za úplatu umožnit užívání služby. Poskytovatel je správce osobních údajů Nabyvatele a Uživatele; zpracovatel osobních údajů (potenciálních) zákazníků Nabyvatele na základě těchto Podmínek. Způsob nakládání s osobními údaji Nabyvatele a Uživatele je podmíněn v SZOU.

3.3. Nabyvatel – Nabyvatelem je osoba, které bylo na základě Smlouvy umožněno užívání služby, ke které Poskytovatel vykonává autorská práva. 

3.3. Uživatel - Uživatel je fyzická osoba vystupující na straně Nabyvatele, která na základě uděleného uživatelského přístupu Nabyvatelem provádí přihlášení do služby; je subjektem osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. 

3.4. Smlouva – Smlouva je uzavřená s Poskytovatelem 1. písemnou formou, na základě které je Nabyvateli umožněno užívání aplikace CRMCO nebo za 2. vyplněním a odesláním webového registračního formuláře na stránkách Poskytovatele (dále jen registrace). 

3.5. Podmínky – Podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti Poskytovatele a Nabyvatele při poskytování služby na základě uzavřené Smlouvy. Pokud při uzavření Smlouvy v písemné podobě není ve Smlouvě nebo v jejích přílohách výslovně uvedeno odchylné ujednání, nebo pokud platnost některých ustanovení těchto Podmínek není písemnou Smlouvou vyloučena nebo jinak modifikována, platí v ostatním pro vzájemné vztahy Poskytovatele a Nabyvatele tyto Podmínky. 

3.6. Instance – takto je označen účet Nabyvatele v aplikaci CRMCO. Instance je považována za založenou vyplněním a odesláním registračního formuláře na internetových stránkách Poskytovatele. 

3.7. Uživatelský účet – účet vytvořený Nabyvatelem pro užívání aplikace CRMCO s vlastními přístupovými údaji k Instanci. 

3.8. Administrátorský účet – účet vytvořený Nabyvatelem za účelem spravování Instance a uživatelských účtů. 

3.9. API – Propojení přes API je programové rozhraní služby, které umožňuje pracovat s daty uvnitř CRM a aplikacemi třetích stran. 

3.10. Zkušební doba – Zkušební doba má trvání v období dvou týdnů (14 dní) a v této době je oprávněn Nabyvatel užívat službu za účelem seznámení se s jeho funkcemi bezplatně. Zkušební doba začíná běžet založením Instance v softwarové aplikaci CRMCO. Dostupnost funkcí služby i její fungování ve zkušební době může být omezeno. 

Pokud se rozhodne Nabyvatel po skončení Zkušební doby v užívání služby pokračovat změnou tarifu do placeného užívání, data Nabyvatele vložená do služby zůstanou zachována. V případě, že se Nabyvatel po uplynutí Zkušební doby rozhodne nepokračovat v užívání služby, budou po uplynutí šedesáti (60) dnů od skončení Zkušební doby veškerá data Nabyvatele vložená do služby nenávratně smazána. Nabyvatel není oprávněn zneužívat opakovaně Zkušební dobu služby v rozporu s dobrými mravy za účelem vyhnutí se zaplacení Poplatku. 

3.11. Frekvence plateb / zúčtovací období – je závislé na dobrovolné volbě Nabyvatele a to buď měsíční nebo roční platba za užívání služby.

3.12. Poplatek – poplatkem se míní cena za užívání služby.

3.13. Internetová stránka – webová stránka Poskytovatele na které může Nabyvatel provést uzavření Smlouvy vyplněním registračního formuláře umístěného na adrese 

3.14. Licence - licence se poskytuje nevýhradní za cenu uvedenou v ceníku na Internetových stránkách. Cena je odvozena od počtu licencí pokud není Smlouvou stanoveno jinak.

4. Způsob uzavření smlouvy a forma platby

4.1. Nabyvatel prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkající se registrace nové Instance na Internetové stránce. Ve shrnutí registrace na crmco.cz najdete všechny ceny, které se týkají vaší licence.

4.2. Nabyvatel uzavře Smlouvu s Poskytovatelem na poskytnutí Služby pomocí registrace na Internetové stránce. V rámci uzavření smlouvy Nabyvatel uvede zejména: druh Služby, způsob platby Ceny (jak je níže definována), zúčtovací období plateb Ceny, své jméno, příjmení, příp. obchodní firmu, obor svého podnikání, své místo podnikání nebo sídlo, své identifikační číslo a další kontaktní údaje, příp. další údaje nutné k poskytnutí Služby.

4.3 Registrace jenž neobsahuje všechny výše uvedené údaje nebude postoupena k uzavření smlouvy dle těchto Podmínek, ale pouze za žádost o využití Služby po dobu zkušebního období dle článku 3.10 těchto Podmínek.

4.4. Nabyvatel je povinen uvést ve Smlouvě pouze pravdivé a aktuální údaje. Poskytovatel nenese odpovědnost za jakoukoli škodu vzniklou Nabyvateli z důvodu uvedení nepravdivých či neaktuálních údajů ve Smlouvě.

4.5. Dokončením registrace nové Instance Nabyvatel souhlasí s uzavřením Smlouvy a současně potvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami a zavazuje se je dodržovat.

4.6. Smlouva se považuje za doručenou Poskytovateli okamžikem, kdy příslušné elektronické prostředky Poskytovatele zaznamenají dokončení registrace Nabyvatelem.

4.7. Nabyvatel bere  na vědomí a souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Nabyvateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Uživatel sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

4.8. Nabyvatel uzavřením Smlouvy výslovně prohlašuje a zaručuje Poskytovateli, že:

a. má potřebnou způsobilost, pravomoc a oprávnění k uzavření Smlouvy a plnění svých povinností podle Smlouvy;

b. je podnikatelem ve smyslu ustanovení § 420 a násl. Občanského zákoníku;

c. neexistuje a nebude existovat žádná skutečnost, pro kterou by mohla kterákoli třetí osoba ve lhůtách stanovených právními předpisy podle kteréhokoli právního předpisu odporovat právnímu jednání Nabyvatele, kterým je uzavření Smlouvy, tj., zejména Nabyvatel uzavřením Smlouvy nezkracuje žádného ze svých věřitelů ani nemrhá svým majetkem;

d. je plně svéprávný, k řádnému uzavření, účinnosti ani plnění Smlouvy Nabyvatelem není třeba žádných souhlasů či schválení ze strany třetích stran ani není třeba žádných správních ani jiných veřejnoprávních povolení, oznámení či souhlasů, jejichž nedostatek by způsoboval neplatnost Smlouvy, nebo které měl Nabyvatel obdržet v souvislosti s uzavřením a plněním Smlouvy, a které by nebyly dodrženy;

e. na něj nebyl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, ani u něj neexistuje hrozící úpadek ve smyslu ustanovení § 3 odstavec 4 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení; neexistují žádná neukončená řízení v souvislosti s konkurzem, narovnáním, likvidací, reorganizací, oddlužením či jakýmkoli dalším řízením, které by mohlo obecně omezit práva věřitelů Nabyvatele a které by mohlo mít dopad na Nabyvatele či jakákoli jeho aktiva;

f. proti Nabyvateli ani na jeho majetek nebyla prohlášena exekuce ani výkon rozhodnutí a Nabyvatel není ani jinak omezen v nakládání se svým majetkem.

5. Co je služba a k čemu slouží

5.1. Služba je nevýhradní licencí k softwaru jako službě (software-as-a-service – SaaS), kterou nabízíme na internetových stránkách . Hlavní funkcí a posláním služby je zajištění systematická práce s obchodními kontakty, obchodními partnery a jinými uloženými kontakty ve službě. Služba dále obsahuje různé moduly a funkce, které usnadňují podnikání, pomáhají lépe organizovat čas a obchodní příležitosti, přijímat hovory pomocí napojené VOIP ústředny a detailněji sledovat rozpracovanost projektů, úkolů a aktivit.
5.2. Hlavní funkce lze definovat jako, např.: získávání a ukládání osobních údajů prostřednictvím webové aplikace, komplexní správa kontaktů, evidence a odesílání obchodních sdělení e-mailem a SMS, odesílání transakčních e-mailů, získávání doplňujících údajů o zájmech a zálibách kontaktů, agregování dat z napojených aplikací třetích stran (nástroje hromadné rozesílky SmartEmailing/Mailchimp, e-mailový klient Gmail/Outlook, fakturační nástroj FAPI/Fakturoid, statistiky, webtracking mapující chování uživatele na webu, plnění práv subjektů údajů, trackování chování ve službě pověřených uživatelů Správcem.
5.3. Moduly a vlastnosti, které máte k dispozici, se mohou lišit na základě vaší licence; jejich popis můžete najít v našem ceníku na Internetové stránce.

 

6. Jak přistoupit ke službě a jak ji užívat

6.1. K přistoupení ke službě je nutné kvalitní připojení na internet. Rychlost připojení k internetu se projeví i v rychlosti průchodem služby. Nabyvatel a jeho Uživatelé jsou odpovědni za zajištění funkčnosti svého počítače/mobilu/tabletu a také síťových připojení, která vás se službou propojují, zejména, nikoliv však výlučně, softwaru internetový prohlížeč. Služba je optimalizována pro použití internetového prohlížeče Chrom a Firefox Mozilla. Poskytovatel nepřebírá žádnou odpovědnost za spolehlivost nebo plnění vašeho poskytovatele internetu nebo jakýchkoli připojení či zařízení popsaných v tomto článku.
6.2. Přístup Nabyvatele ke službě může být krátkodobě omezen nebo pozastaven:
a. z důvodu plánované odstávky za účelem provedení údržby nebo vylepšení služby;
b. nebo během jakékoli nedostupnosti způsobené odstávkou, problémy s konektivitou na internetových sítích, činem třetích stran (např. našimi poskytovateli hostingu atd.), vládními opatřeními, teroristickými činy či občanskými nepokoji, vyšší mocí, technickou poruchou, odepřením služby (tzv. denial of service) nebo jinými útoky na službu;
c. v případě, že zjistíme nebo budeme mít podezření na jakýkoli škodlivý software, kód či aktivitu v rámci vašeho účtu,
d. v případě, že porušíte tyto podmínky, SZOU nebo jakékoli jiné pravidlo nebo předpis, který upravuje využívání služby.
6.3. K užití služby dojde na základě uzavřené Smlouvy a spuštění režimu placeného užívání a současného zaplacení Poplatku poskytuje Poskytovatel Nabyvateli právo užívání služby, a to v tomto rozsahu:
a. časový rozsah: sjednané období proti pravidelným opakujícím se platbám;
b. územní rozsah: neomezený;
c. množstevní rozsah: dle množství vytvořených Uživatelských účtů.

 

7. Jaká je cena služby a doba trvání licence

7.1. V závislosti na vybrané licenci, kterou si Nabyvatel zvolí při registraci, musí uhradit příslušnou částku předem a to  jednou za měsíc, kvartál nebo za rok (dále jen „frekvence plateb”). 

7.2. Výše Poplatku se určí jako násobek počtu vytvořených Uživatelských účtů Nabyvatele a cenou za jeden Uživatelský účet pro dané Vyúčtovací období. Ceny jsou uvedeny vždy bez DPH. Pokud Uživatel v rámci předplaceného období překročí limit zakoupené Služby, je mu Poskytovatelem na konci předplaceného období zaslána faktura, ve které Poskytovatel zúčtuje rozdíl mezi částkami za zakoupený počet licenci a skutečně využité licence v uplynulém měsíci. O překročení je Uživatel informován ve službě nebo na registrovaný e-mail.

7.3. Jakmile Nabyvatel zaplatí Poplatek vznikne Nabyvateli právo užívat službu po dané zúčtovací období. První zúčtovací období začíná dnem aktivace placeného režimu užívání.

7.4. Splatnost Poplatku je na základě faktury s veškerými náležitostmi účetních a daňových dokladů vyžadovanými platnými právními předpisy, zejména zákonem o DPH. 

7.5. Faktury bude Poskytovatel zasílat Nabyvateli elektronickou cestou na emailovou adresu Nabyvatele zadanou při založení jeho Instance. Splatnost faktury činí čtrnáct (14) dní ode dne jejího vystavení. V případě, že nedojde k zaplacení Poplatku Nabyvatelem a tato doba přesáne sedm (7) dní, bude mu zablokován přístup do Služby. Zaplacením dlužné částky Poplatku bude přístup Nabyvatele do služby obnoven. Přesáhne-li prodlení Nabyvatele se zaplacením Poplatku šedesát (60) dní, bude jeho Instance ve Službě zrušena. Zrušená instance může být obnovena pouze na základě písemné dohody s Poskytovatelem. Instance bude znovu obnovena v případě písemné žádosti a uhrazení poplatku 1000 Kč bez DPH. Přesáhne-li prodlení Nabyvatele se zaplacením Poplatku stotřicet (130) dní, bude jeho Instance ve Službě nevratně ihned smazána, včetně veškerých dat, která jsou její součástí bez možnosti jejich obnovy.

7.6. Smlouva zaniká: a)  uplynutím doby, na kterou byla sjednána; b)  výpovědí ze strany Poskytovatele; c)  zrušením Instance ze strany Nabyvatele; d) zrušením Instance Nabyvatele ve službě v případě prodlení s placením Poplatku delším šedesáti (60) dní. Nabyvatel je oprávněn kdykoliv zrušit svoji Instanci prostřednictvím emailové komunikace nebo pomocí sekce administrace ve službě. Zrušením Instance zaniká Smlouva s účinky ke dni, kdy bylo zrušení učiněno. Ocitne-li se Nabyvatel v prodlení se zaplacením Poplatku delším než šedesát (60) dní, zaniká tím tato Smlouva s účinky ke dni, kdy prodlení delší šedesáti dní nastalo, a Instance Nabyvatele ve službě bude zrušena a nevratně smazána. 

7.7. Tato licence je nepřenosná a nepřevoditelná na třetí osobu. Uživatel není oprávněn prodávat, licencovat, pronajímat, postoupit nebo zpřístupnit aplikaci třetím osobám pokud není písemně dohodnuto jinak.

7.8. Nabyvatel a Uživatel bere na vědomí, že není oprávněn v souvislosti s poskytováním Služby užívat obchodní firmu Poskytovatele, jeho ochranné známky, loga, doménová jména ani žádná jiná označení a obchodní prvky Poskytovatele pokud není písemně dohodnuto jinak.

8. Dostupnost služby 

8.1. Poskytovatel garantuje Nabyvateli dostupnost služby v rozsahu 99,5 % v kalendářním měsíci. V případě dostupnosti Služby nedosahující 99,5 % ale přesahující 98 % je Nabyvatel oprávněn uplatnit slevu ve výši 10 % Poplatku za zúčtovací období počínající v příslušném kalendářním měsíci. V případě dostupnosti Služby 98 % a méně je Nabyvatel oprávněn uplatnit slevu ve výši 50 % Poplatku za dané Vyúčtovací období. 

8.2. Nabyvatel je srozuměn s tím, že Poskytovatel z důvodu zlepšování služeb provádí pravidelnou údržbu Služby, během níž může být přístup ke Skužbě dočasně omezen nebo vyloučen. Doba pravidelné údržby systému, během níž je přístup ke Službě omezen, se nezahrnuje do limitu pro dostupnost Služby 99,5 %. Pravidelná údržba systému je Poskytovatelem prováděna mimo běžnou pracovní dobu (8:00 – 17:00), ale může se stát v případě závažné chyby, že úprava služby bude nevyhnutelná a může k ní dojít i během pracovní doby. O počátku pravidelné údržby budou uživatelé informováni prostřednictvím oznámení zobrazeného v uživatelském rozhraní Služby nebo na registrovaný email. 

8.2. Dále tyto podmínky upravují, že Poskytovatel není odpovědný za prodlení způsobené okolnostmi vylučujícími odpovědnost. Za okolnosti vylučující odpovědnost považujeme překážku, jež nastala nezávisle na vůli Poskytovatele a brání mu ve splnění povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by Poskytovatel tuto překážku nebo její následky odvrátil nebo překonal, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídal. Překážky, které lze dle předchozí věty považovat za okolnosti vylučující odpovědnost, jsou zejména: a) stávky, pokud tato událost nastane v důsledku organizování třetími stranami; b) teroristický útok; c) války, občanské a vojenské nepokoje, blokády, povstání, výtržnosti, epidemie, karanténní omezení; d) úder blesku, zemětřesení, požár, bouře, záplavy, sesuvy půdy; e) události, na základě kterých bude vyhlášen stav nouze ve smyslu příslušných ustanovení energetického zákona a dále dle bodu 6.2. těchto podmínek. 

9. Práva a povinnosti Nabyvatele a jeho Uživatelů

9.1. Nabyvatel je povinen zajistit, aby každý Uživatel dodržoval povinnosti týkající se užívání Služby tak, jak jsou upraveny v těchto Podmínkách ve stejném rozsahu, jako sám Nabyvatel. Další práva a povinnosti Nabyvatele: a) Nabyvatel má povinnost zajistit, aby každá osoba, které Nabyvatel umožní přístup do služby měla vlastní přihlašovací údaje do systému. Sdílení přihlašovacích údajů více Uživateli je zakázáno a je proti dobrým mravům. b) Nabyvatel je povinen za poskytování Služby hradit Poskytovateli Cenu řádně a včas. c) Nabyvatel odpovídá za veškerá porušení Smlouvy a těchto Podmínek kterýmkoli z Uživatelů v celém rozsahu. d) Nabyvatel nesmí používat službu pro ilegální aktivity, rozesílání spamu, či aktivity, které odporují obecně závazným právním předpisům či dobrým mravům. Za takovéto aktivity Nabyvatele či Uživatelů nenese Poskytovatel odpovědnost.

9.2. Nabyvatel a Uživatelé jsou plně odpovědni za zabezpečení svého hesla, které využíváte pro přístup ke službě a pro jakékoli činnosti či úkony pod svým heslem, ať již v souvislosti s naší službou nebo se službou třetí strany. Souhlasíte s tím, že své heslo nevyzradíte žádné třetí straně. Jakmile se dozvíte o jakémkoli porušení bezpečnosti nebo neoprávněném použití svého účtu, máte povinnost nám tuto skutečnost neprodleně oznámit. 

9.3. Pokud k tomu nedáme výslovné svolení,
a. nesmíte poskytovat licenci, další licenci, prodávat, dále prodávat, převádět, postoupit, distribuovat či dávat službu k dispozici žádné třetí straně;
b. službu nesmíte jakýmkoli komerčním způsobem zneužívat.

9.4. Vyhrazujeme si právo pro nás, své subdodavatele či své zaměstnance mít přístup k vašemu účtu a informacím, které jste poskytli, pro účely podpory, údržby či servisu služby nebo pro jakékoli účely související s bezpečností, s technickými účely či účely vyúčtování.
9.5. Nabyvatel má právo kdykoliv smazat svůj účet, může tak ale učinit pouze prostřednictvím vlastního účtu. Požadavky na smazání podané e-mailem či telefonicky nebudou z bezpečnostních důvodů brány v potaz. Smazané účty nelze jakkoli obnovit a veškerá data, či nastavení v nich obsažené budou nenávratně smazány. Při smazání účtu nedochází k vrácení Ceny za předmětné období Nabyvateli.
9.6. Nabyvatel ani Uživatelé nesmí poškozovat dobré jméno Poskytovatele. Použití loga Poskytovatele je dovoleno pouze na základě písemného souhlasu.
9.7. Zavazujete se  neprodleně informovat Poskytovatele o veškerých poruchách a závadách provozu Služby prostřednictvím e-mailu na adresu: podpora@crmco.cz
9.8. Nabyvatel si je vědom toho, že v rámci poskytování Služby získává Poskytovatel přístup k veškerým datům umístěným ve službě, případně v jeho emailové schránce a kalendáři propojeným s účtem, včetně veškerých datových zpráv, a Nabyvatel tímto souhlasí s tím, aby Poskytovatel v rozsahu nezbytném pro poskytování Služby (zejména za účelem diagnostiky nahlášených chyb, oprav a úprav systému apod.) zjistil obsah takových dat a zpráv, ukládal je, archivoval, zálohoval, zpracovával apod.

9.9. Reklamace:
a) Nabyvatel je oprávněn reklamovat službu, doplňkové moduly a další plnění, pokud neodpovídají popisu na Internetové stránce, nejsou poskytovány po objednanou dobu nebo jsou z jiného důvodu v rozporu se Smlouvou a těmito Podmínkami.
b) Reklamaci je Nabyvatel povinen oznámit Poskytovateli co nejdříve po zjištění závady (nejpozději však do 1 měsíce od zjištění), a to prostřednictvím uživatelského účtu nebo na kontaktní e-mail Poskytovatele. Reklamace by měla obsahovat popis závady a všechny k tomu relevantní skutečnosti. Zároveň s oznámením závady oznámí Nabyvatel způsob, kterým by chtěl reklamaci řešit. Můžete si vybrat poskytnutí náhradní Služby nebo bezplatné prodloužení předplaceného období, případně můžete od Smlouvy odstoupit. Pokud využijete reklamaci formou emailové korespondence, kontaktujte Poskytovatele na adrese podpora@crmco.cz.
c) Právo z vadného plnění Služby CRMCO musí Uživatel uplatnit nejpozději do dvou dnů po opětovném zprovoznění Služby CRMCO. Později podaná reklamace bude odmítnuta a Uživatel ztrácí nároky z odpovědnosti za vady.
d) Poskytovatel rozhodne o reklamaci do sedmi (7) dnů. O tomto bude Uživatele informovat emailem. Pokud bude reklamace shledána oprávněnou, Poskytovatel reklamaci vyřídí do třiceti (30) dnů.
e) Podání reklamace nemá odkladný účinek na úhradu ceny za poskytnutou Službu.

10. Práva a povinnosti Poskytovatele

10.1. Poskytovatel se těmito podmínkami zavazuje vynaložit veškerou odbornou péči k zajištění řádného fungování Služby.

10.2. Poskytovatel je oprávněn v souvislosti s poskytováním Služby a zajištěním jejího řádného fungování využívat i aplikace vyvinuté třetími stranami, určené mimo jiné i k analýze dat jejich uložení apod.

10.3. Poskytovatel má povinnost, je-li o to požádán soudem, státním zastupitelstvím nebo jiným věcně příslušným správním orgánem (dále též jen „Orgán veřejné moci“) případně, vyplývá-li taková povinnost z obecně závazných právních předpisů, zpřístupnit účet jakéhokoli Uživatele, případně jakákoli data Nabyvatele, knimž má přístup, příslušnému Orgánu veřejné moci.

10.4. Poskytovatel je povinen nejpozději do 30 dnů ode dne zániku této Smlouvy, případně od skončení poskytování Služby, resp. od smazání příslušného účtu některého z Uživatelů, zajistit vymazání, případně jiné znehodnocení, veškerých dotčených dat Nabyvatele (resp. příslušného Uživatele).

10.5. Poskytovatel je oprávněn pozastavit přístup Nabyvatele (resp. Uživatele) k příslušnému účtu v případě, že dojde k porušení Smlouvy či těchto Podmínek Nabyvatelem.

10.6. Poskytovatel si vyhrazuje právo na úpravu služby a to i bez předchozího oznámení. Případné výpadky řádného fungování Služby po dobu takových úprav se nepovažují za porušení povinností Poskytovatele dle Smlouvy, pokud souvislá doba trvání takových výpadků nepřesahuje 8 hodin.

10.7. Poskytovatel je povinen zajistit provoz všech svých softwarových a hardwarových prostředků pro zajištění Služby. Výjimku z této povinnosti tvoří stavy, které nemohou být Poskytovatelem ovlivněny, a nelze jim předcházet. Jedná se např. o zásah vyšší moci, havárie, výpadky veřejných telekomunikačních sítí nebo jiné úkony nezbytné pro zajištění provozu Služby Poskytovatelem (např. aktualizace služby, konfigurace serveru, apod.).

10.8. Pokud výslovně neodvoláte svůj souhlas s tímto ustanovením tak, že nám zašlete e-mail na adresu podpora@crmco.cz, tímto uznáváte a souhlasíte s tím, že můžeme využívat jakékoli vaše značky, loga a obchodní názvy, abychom vás mohli označit jako uživatele/zákazníky služby vedle jakýchkoli marketingových materiálů i na internetových stránkách a/nebo ve službě.
10.9. Veškerá data Nabyvatelem či Uživatelem uložená na účet zřízený Poskytovatelem Nabyvateli v rámci poskytování Služby jsou ve výlučném vlastnictví Nabyvatele, resp. Uživatele, a Poskytovatel k nim nezískává žádné vlastnické ani užívací právo, není-li výslovně dohodnuto jinak.

11. Jakou má odpovědnost Poskytovatel

11.1. Poskytovatel neodpovídá za obsah a charakter dat Nabyvatele (Uživatele) umístěných na příslušném účtu, resp. zasílaných za využití Služby, a ani za obsah a charakter dat jakýchkoli třetích osob (tj., dat zasílaných Nabyvateli třetími osobami).
11.2. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za škodu způsobenou Nabyvateli (případně Uživateli) v důsledku jakékoli nefunkčnosti, poruchy, chyby nebo závady Služby, případně její řádné funkcionality, o níž Nabyvatel nevěděl nebo ji nepředpokládal, a Nabyvatel se tímto vzdává veškerých nároků na náhradu takové škody, ledaže Poskytovatel takovou škodu Nabyvateli způsobil úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.
10.3. Poskytovatel neodpovídá za archivaci dat Nabyvatele (ačkoli je oprávněn takovou archivaci provádět). Nabyvatel je povinen zajistit si řádnou archivaci veškerých svých dat samostatně.
10.4. Pro vyloučení pochybností Nabyvatele uzavřením Smlouvy prohlašuje, že maximální škoda, která mu může být v důsledku používání Služby (resp. jejího omezeného používání či dočasného nepoužívání) způsobena, dosahuje nejvýše Ceny Služby za období jednoho roku.

12. Jak chráníme osobní údaje

12.1. Osobní údaje označují jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, jak je definována v článku 4 obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, hlavně jakékoli takové informace, které shromáždíte a nahrajete do služby, a které nám proto sdělíte a které budeme zpracovávat (dále jen „osobní údaje“). Využíváním služby můžete shromažďovat různé osobní údaje, které pak můžeme vaším jménem v závislosti na tom, jak budete službu využívat, zpracovávat. Jelikož společnost a služba fungují v rámci Evropské unie, platí pro ně nařízení a ostatní ustanovení o ochraně osobních údajů České republiky i členských států EU.

12.2. Je pouze vaší odpovědností, abyste při používání služby a shromažďování jakýchkoli osobních údajů službou dodržovali veškeré platné právní předpisy. Při používání služby mohou být zpracovávány osobní údaje v závislosti na způsobu použití služby. Proto jste povinni s námi uzavřít SZOU. Tím, že přijmete tyto podmínky a začnete využívat službu, přijímáte i SZOU dostupné na adrese /gdpr. Tyto podmínky a SZOU jsou vzájemně podmíněny a tím, že je/jsou přijata/y / vypovězena/y podmínky či SZOU, je/jsou přijata/y / vypovězena/y i SZOU či podmínky. Předtím, než začnete službu využívat, jste povinni se seznámit s veškerými vlastnostmi služby a s tím, jak služba zpracovává osobní údaje.

13. Rozhodné právo, řešení sporů

13.1. Tyto podmínky se řídí a vykládají v souladu s právním řádem České republiky, a to kromě ustanovení, která musejí z právního hlediska dodržovat právní předpisy vaší země nebo Evropské unie. Jakékoli spory vzniklé z těchto podmínek nebo z využití služby budou řešit příslušné soudy v Praze v České republice. Pokud se nám nepodaří vymoci jakékoli právo či ustanovení těchto podmínek, nebude se mít za to, že se těchto práv zříkáme. Pokud se jakékoli ustanovení těchto podmínek považuje za neplatné či soudem nevymahatelné, zbývající ustanovení těchto podmínek zůstanou účinné.
13.2. Tyto podmínky mohou být přeloženy do jiných jazyků dostupných na internetových stránkách . V případě, že z rozdílu mezi jazykovými verzemi těchto podmínek vznikne spor, má přednost české znění těchto podmínek.

14. Závěrečná ustanovení 

14.1 Pokud vztah související s užitím služby nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

14.2. Pokud Uživatel svým zaviněním znemožní, aby mu Poskytovatel mohl účinně doručovat písemnosti (zejména tím, že nesdělí Poskytovateli aktuální doručovací adresu), jedná se o zmaření doručování (ve smyslu § 570 odst. 1 občanského zákoníku) a má se za to, že písemnost zaslaná na poslední známou doručovací adresu Uživatele Uživateli řádně došla třetí den po jejím odeslání.

14.3. Vyhrazujeme si právo dle svého vlastního uvážení tyto podmínky kdykoli změnit či aktualizovat. Změny Podmínek je Poskytovatel povinen Uživateli oznámit e-mailem na adresu uvedenou v uživatelském účtu nejméně 30 dní před tím, než změna nabude účinnosti. Pokud s novými podmínkami nesouhlasíte, přestaňte okamžitě službu využívat. Uživatel je oprávněn ve lhůtě 10 dnů od obdržení oznámení o změně Podmínek písemně vypovědět z tohoto důvodu smlouvu, přičemž výpovědní doba činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď smlouvy doručena Poskytovateli. Pokud Uživatel smlouvu ve stanovené lhůtě nevypoví, platí, že se změnou Podmínek souhlasí. 14.4. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Znění předchozích i aktuálně platných podmínek je dostupné na Internetových stránkách. Pokud budete ke službě přistupovat nebo ji využívat i poté, co tyto revize vstoupí v účinnost, souhlasíte s tím, že jste těmito upravenými podmínkami vázáni.
14.5. Toto aktuální znění Podmínek je platné a účinné od 1.5.2019.

Jestliže máte ohledně těchto podmínek jakékoli dotazy, neváhejte a kontaktujte nás na adrese podpora@crmco.cz.

Co je CRMCO?

CRMCO je autorský produkt společnosti Czech Digital, který je určen primárně pro malé a střední podniky. V souladu se současnými trendy zobrazuje potřebné údaje na SMART zařízeních, kde jsou výstupy optimalizovány tak, aby se zachovaly všechny informace a zobrazená data neztratila svou smysluplnost, přehlednost a čitelnost. Samozřejmostí CRM řešení je přímá integrace s dalšími interními i externími informačními systémy, jako je například vytvoření API rozhraní na ERP systém, jehož prostřednictvím dochází k požadované výměně obchodních, ekonomických a technických dat. 

Individuální přístup

Při integraci crm do firmy poskytujeme také konzultace, zaškolení a pomáháme s business developmentem

VOIP
ústředna

Napojení na VOIP ústřednu - nahrávání hovorů, virtuální asistentka, centrální práce s příchozími hovory

Integrace
emailů

Ïntegrace až 6 firemních emailů s následnou automatizací úkolů

Time
tracking

Měření odpracovaného času podle projektu/firmy

Klientská
zóna

Personalizovaná klientská zóna na vlastní doméně (přístup pro vaše klienty k vybraným informacím)

Oborová řešení

CRMCO Vám pomůže v mnoha oborech, od svatebních salonů až po autoservis. 

 • Obchodní firmy
  Prodej zboží a služeb
 • Autoservisy
  Autoservisy / pneuservisy
 • Finanční instituce
  Finanční poradci, hypotéky, pojištění
 • Výrobní firmy
  s vlastním obchodním oddělením
 • Marketingové agentury
  Reklamní a poradenské agentury
 • Online prodej
  Prodej zboží a služeb
 • Stavební developeři
  Rezidenční developeři
 • Svatební agentury
  Svatební a eventové agentury
 • Fotografové
  Fotografové a video